مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

مترجم خوب

عواملی که مترجمین ماشینی نمی توانند جایگزین مترجمین انسانی شوند چیست؟

امروزه مترجمین ماشینی مرتب بروز رسانی می شوند و برنامه ریزی آنها ارتقا می یابد اما با این وجود هرگز نمی توانند قابلیت های مترجم انسانی را تمام و کمال تصاحب کنند و هوش مصنوعی هیچوقت با خالق خود که هوش طبیعی است قابل مقایسه نخواهد بود.

ترجمه تخصصی چیست ؟ | مترجم حرفه ای کیست ؟ | اهمیت ترجمه تخصصی و مترجمین حرفه ای

ترجمه تخصصی چیست ؟ اصطلاح «ترجمه تخصصی» تعابیر مختلفی دارد. از این اصطلاح برای اشاره به ترجمه متونی استفاده شده است که در کتب مرجع مملو از واژگان تخصصی گنجانده می شوند و مخاطب خاص و محدودی دارند.

ترجمه متون – بخش دوم

در هر نوع خواندن،­ خواننده امیدهایش روش و نگاهش به زندگی و هویت کلی خود را با هم درآمیزد. بر اساس نظریه های هلند و شرهن ما یک متن را شکل داده و دچار تغییراتی می کنیم تا زمانی که به آن تعیین و قطعیت که مورد نیاز زمان است، بخشی از صحنه ای شور…