مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

ترجمه متون

تعامل و گفتگو بین متن و مفهوم آن در ترجمه – بخش پایانی

هرچیزی در زندگی می تواند بخشی از یک جزء بزرگتر باشد همانطور که باختین می­گوید: یک تعامل پایدار بین معانی وجود دارد. تمامی این معانی یک استوار پنهانی در شایسته سازی یکدیگر دارند. لغاتهای من وتو در هر مباحثه و مکالمه ای به چشم می خورند. در هر…

تعامل و گفتگو بین متن و مفهوم آن در ترجمه – بخش دوم

یک شعر زمانی به کار گرفته می شود که خواننده به شکلی فعال در موقعیت خوانش حضور پیدا کرده و شعر را به کار می گیرد و بدین ترتیب شکل و زندگی جدیدی به متن می بخشد. در هر دفعه خوانش خواننده و متن یکدیگر را لمس کرده و بنابر این متنهایی جدید خلق می…

تعامل و گفتگو بین متن و مفهوم آن در ترجمه – بخش نخست

اگر چه اغلب بزرگسالان تنها به عنوان یک بزرگسال ترجمه نمی کنند. هر فرد بزرگسال و رشد کرده قبلاً کودکی بوده است. هنگام ترجمه برای کودکان، مترجمان مذاکره و مناظره با همه ی کودکان برقرار می کنند: پیشینه ی کودکی، کودک دوره ی خودشان، کودکان قبل…

ترجمه متون تخصصی – بخش سوم

متون استدلالی و موفق و قابل اعتمادشامل درک فعال و غیر فعال می باشند. باختین اصلاً درک غیر فعال را یک نوع درک به حساب نمی آورد. اما آن را دریافت چیزی می داند که داده شده و قابل دسترسی می باشد. به طور کلی این اصطلاح و کاربردهای متنوع آن ارزش…

ترجمه متون – بخش دوم

در هر نوع خواندن،­ خواننده امیدهایش روش و نگاهش به زندگی و هویت کلی خود را با هم درآمیزد. بر اساس نظریه های هلند و شرهن ما یک متن را شکل داده و دچار تغییراتی می کنیم تا زمانی که به آن تعیین و قطعیت که مورد نیاز زمان است، بخشی از صحنه ای شور…