مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی
مرور برچسب

انرژی تجدیدپذیر

ترجمه تخصصی مکانیک – استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ایران و چین

انرژی های تجدید پذیر امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این انرژی ها با نام انرژی پاک نیز شناخته می شوند زیرا باعث تولید کربن دی اکسید و گرمایش زمین نمی شوند.