مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی متن – بخش اول

کسی نمی تواند به یک متن متوسل شود، زیرا متن گسترده ای از ناسازگاری های تشریحی وتفسیری می باشد که از طریق متن از یکدیگر جدا شده اند. و در حقیقت یک متن همان گونه که بر شکلهای مختلفی توصیف شده است نتیجه تعبیری است که به شکلی فرضی متن گواه…