مرکز اطلاعات بترجم
ارائه محتوای ترجمه تخصصی

ورزش گلف مشروحی از مسابقات و قوانین مربوط انواع مسابقات گلف-۲

ورزش گلف

0 127
golf rules

انواع دیگر مسابقات ورزش گلف 

مسابقات ورزش گلف : دیگر شکل های رایج مسابقات گلف غیر رسمی تیمی عبارتند از Scramble (تگزاس، Ambrose و Greensome). بخش اول این مقاله را در اینجا مطالعه کنید .

Other popular non-“official” forms of team play are Scramble (Texas scramble, Ambrose and Greensome

Further types of golf games include: Patsome, Skins, String, Chapman and Flag tournaments.

انواع دیگر مسابقات گلف شامل بازیهای پات، (مینی گلف) ، Skins (در گلف ، در یک رویداد اسکینز بازیکنان برای پول نقد در هر حفره رقابت می کنند.  )، استرینگ (نوعی پاتینگ)، تورنومنت های چپمن و فلگ.

Stroke play:

Strokeplay is the most common form of competition at most professional tournaments. In stroke play, every player (or team) competes all 18 holes and counts the total number of strokes and the party with the lower total nett score (gross score minus handicap) wins.

مسابقات ورزش گلف استروک پلی

مسابقات ورزش گلف استروک پلی مرسوم ترین شکل رقابت در تورنمنت های حرفه ای ورزش گلف است. در مسابقات گلف استروک پلی، هر بازیکن (یا تیم) در تمام ۱۸ حفره به رقابت می پردازند. سپس استروک های کل زمین ها محاسبه می شود و طرف با جمع اسکور پایین تر برنده می شود. (بدون محاسبه هندیکپ)

Players normally go out in threes or sometimes in twos, for example at professional events.

به عنوان مثال در رویدادهای حرفه ای ورزش گلف ، بازیکنان معمولاً سه نفره یا دو نفره به رقابت می پردازند.

Match play:

In match play, two players (or two teams) play every hole as a separate contest against each other. The party with the lower score wins that hole, regardless of how many shots he won the hole by. If the scores of both players or teams are equal the hole is “halved” (drawn). The game is won by that party that wins more holes than the other. Matchplay is a very popular form of competition at club level.

مسابقات گلف مچ پلی:

در مسابقات گلف مچ پلی، دو بازیکن ( یا دو تیم ) هر سوراخ را به عنوان یک مسابقه جداگانه در برابر یکدیگر بازی می کنند. طرفی که اسکور پایین تر می گیرد در آن حفره به عنوان برنده محسوب می شود، بدون در نظر گرفتن تعداد شات هایی که فرد برنده تا حفره زده است. در صورت تساوی دو بازیکن یا تیم این حفره به عنوان مساوی مشترک ثبت می شود. در نهایت طرفی برنده است که بیشترین حفره ها را برده باشد. مسابقات گلف مچ پلی شکل مرسوم و محبوب رقابت های ورزش گلف در سطح باشگاهی است.

مسابقات ورزش گلف استروک پلی
golf rules

 

Foursome:

A foursome (defined in Rule 29 of the “Rules of Golf”) is played between two players in partnership, playing one ball which they hit alternately. One player tees off on the odd numbered holes, the other on the even holes, regardless of who played the last putt on the first hole. The other shots are played in turns until the hole is finished. Penalty shots do not affect the order of play. Foursomes can be played under match play or stroke play rules.

مسابقات گلف استروک پلی چهار نفره:

مسابقات گلف استروک پلی چهار نفری (که در قانون ۲۹ “قوانین گلف” تعریف شده است) که دو بازیکن در مشارکتی بازی می کنند، بازی با یک توپ است که آنها به ترتیب ضربه می زنند. یک بازیکن بر هول های شماره زوج تی آف (از روی تیباکس شروع ) می کند و بازیکن دیگر روی حفره های فرد بدون درنظر گرفتن فردی که آخرین پات روی اولین حفره را زده است. شات های دیگر به ترتیب بازی می شوند تا این حفره تمام شود. ضربات پنالتی (جریمه ها) نظم بازی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. مسابقات گلف چهار نفره تحت قوانین مچ پلی یا مسابقات گلف استروک پلی بازی می شوند.

 

Variations on foursome

Variations on foursome are Greensome,Canadian foursome and Mixed Foursome, in which two teams of a male and female golfer playing alternate shots. In Canadian foursome each player plays his/her own ball from the tee and the players then decide together which ball is in the best position and the other ball is taken out of play. For Greensome see further.

انواع مسابقات ورزش گلف چهار نفره

انواع مسابقات گلف چهار نفره شامل گرین سام، چهارنفره کانادایی و چهارنفره مختلط می باشد که در آن دو تیم از گلفبازان خانم و آقا به ترتیب ضربات شات خود را بازی می کنند. در چهارنفره کانادایی هر بازیکن آقا/خانم توپ خود را از تیباکس بازی می کند سپس بازیکنان هر توپ که در بهترین موقعیت قرار داشت بازی می کنند و توپ های دیگر از دور خارج می شوند. به گرین سام در آینده خواهیم پرداخت.

 

 

Four ball:

The same as foursomes but each player plays with his own ball and the better score of the team counts. Four-balls can be played as match play or stroke play. (Defined by rules 30 and 31). In a Three-Ball match, three players play against one another, each thus playing two distinct matches. A slightly different form is Best-Ball, in which one player plays against the better ball of two or the best ball of three players.

 

مسابقات ورزش گلف چهار توپی:

این مسابقات گلف شبیه مسابقات گلف چهار نفره است، اما هر بازیکن با توپ خودش بازی می کند و اسکور بهتر تیم محاسبه می شود. مسابقات گلف چهار توپی می تواند هم مسابقات گلف مچ پلی و هم در مسابقات گلف استروک پلی بازی شود. (که در قانون ۳۰ و ۳۱ تعریف شده است.) در مسابقه سه توپی، سه بازیکن در مقابل سه بازیکن دیگر بازی می کنند در نتیجه هر کدام در دو بازی مجزا بازی می کنند. مسابقات گلف Best-Ball (بهترین توپ) کمی متفاوت است که در آن یک بازیکن در برابر توپ بهتر دو بازیکن دیگر یا بهترین توپ سه بازیکن بازی می کند.

 

 

Stableford:

Form of strokeplay where the scoring is made by points awarded in relation to a fixed xcore at each hole as follows:

استبلفورد:

نوعی  سیستم امتیاز دهی است که در ورزش گلف   و مسابقات گلف استروک پلی است که در آن اسکورگیری به امتیازاتی اختصاص داده شده که در هر حفره به شرح زیر محاسبه می شود:

Hole Played In Points

امتیازات حفره بازی شده

<1 over fixed score —> 0

۱ over fixed score —> 1

Fixed score —> 2

۱ under fixed score —> 3

۲ under fixed score —> 4

۳ under fixed score —> 5

۴ under fixed score —> 6

 

The winner is the player who scores the highest number of points.

بازیکنی برنده است که بالاترین اسکور امتیازات را کسب کند.

 

 

 

Bogey and Par Competitions:

The scoring for bogey and par competitions is made as in match play. Any hole for which a player makes no return is regarded as a loss. The winner is the player who is most successful in the aggregate of holes

.

مسابقات گلف بوگی و پار:

اسکور گیری برای مسابقات گلف بوگی و پار مثل مسابقات گلف مچ پلی است. هر حفره یک بازیکن می بازد. برنده این مسابقات بازیکنی است که بالاترین برد را در هر حفره داشته باشد.

 

 

Scramble (or Ambrose, Texas Scramble :

Each player in a team (of two, three or four players) tees off on each hole and the players decide which shot was best. Other players then picks up their ball and play their second shot from that position and the procedure is repeated until the hole is finished. The lifted balls must be placed within one scorecard’s width of the selected position. If on the green, the balls are to be placed within one putter head of the marker. This type of competition is popular with golf societies.

اسکرامبل (یا آمبروز، اسکرامبل تگزاس):

در این مسابقات گلف هر بازیکن در تیم (دو ، سه یا چهار بازیکن) بر هر حفره تی آف می کنند و بازی را شروع می کنند و بازیکنان تصمیم می گیرند کدام شات به عنوان بهترین ضربه انتخاب کنند. بازیکنان دیگر پس از برداشتن توپشان و بازی سکند شات (ضربه دوم) را نیز به همین ترتیب تکرار می کنند تا بازی این حفره پایان پذیرد. توپ های برداشته شده باید در عرض اسکورکارت در جایگاه منتخب آن قرار گیرند. اگر روی گرین، توپها قرار گیرند تا یک سر پاتر مارک می شوند. این نوع رقابت در جوامع گلف متداول است.

 

Ambrose

An Ambrose is the same as a Scramble, but in an Ambrose handicaps are used in the game, as in strokeplay. The net score is the total gross score minus the adjusted handicap.  adjusted or team handicap is calculated by dividing the total of all handicaps of   team by two times the number of players in a team.

آمبروز

آمبروز نیز مثل اسکرامبل است فقط هندی کپهای امروز در مسابقات گلف استروک پلی استفاده می شوند. نمره خالص اسکور کل منهای هندیکپ های متعادل کننده است. هندیکپهای تعادلی یا تیمی نیز با تقسیم کل هندی کپ های تیم با دو برابر تعداد بازیکنان یک تیم محاسبه می شود.

 

این مقاله توسط گروه مترجمین بترجم تهیه، ترجمه و تدوین شده است.
مایل هستید سفارش ترجمه خود را به یک تیم حرفه ای بسپارید؟! همین الان سفارش دهید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × پنج =